Sklep internetowy dookolapracy.pl, działający pod adresem internetowym dookolapracy.pl /sklep prowadzony jest przez Softjar Łukasz Jarych z siedzibą w Polsce, ul. Fredry 65D/2, 55-120 Oborniki Śląśkie, NIP: 9151739050.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@dookolapracy.pl

 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się̨ następujące znaczenie poniższych pojęć́:

 1. a) Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. b) Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. c) Konsument– Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 4. d) Pośrednik Płatności– serwis tpay.com, wykorzystywany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. ,ul. Św. Marcina 73/6

61-808 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7773061579, REGON: 30087843700000, www: www.tpay.com

 1. e) Produkt– każdy produkt dostępny w Sklepie,
 2. f) Konsultacje CV – rodzaj Usługi, którą Klient otrzymuje w sposób opisany szczegółowo pod wybranym i zamówionym pakietem w Sklepie w kategorii Konsultacje CV.
 3. g) Produkt Elektroniczny– produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), w szczególności szablon CV, nagranie audio lub wideo, e-kurs, którego twórcą jest Sprzedawca; Produkt Elektroniczny stanowi treść́ cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta,
 4. h) Produkt Tradycyjny– produkt materialny, książka.
 5. i) Regulamin– niniejszy regulamin,
 6. j) Sklep– sklep internetowy dookolapracy.pl, działający pod adresem internetowym https://staging.dookolapracy.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,
 7. k) Sprzedawca– Łukasz Jarych, prowadzący działalność gospodarczą Softjar Łukasz Jarych, ul. Fredry 65D/2, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151739050
 8. l) Ustawa o Prawach Konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
 9. m) Usługa- usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności Konsultacje CV, przygotowywanie dokumentów, szkolenia, może zawierać w sobie Produkty Elektroniczne szczegółowo opisane w ramach opisu danej usługi.

 

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów Elektronicznych, Produktów Tradycyjnych oraz Usług.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać́ zakupu Produktów lub Usługi uwidocznionych na stronie głównej j i podstronach Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Klient może założyć w Sklepie konto, ale dokonanie zakupu możliwe jest również bez zakładania konta. W żadnym jednak przypadku, Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 7. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 8. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.
 9. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu;
  • standardowy system operacyjny;
  • standardowa przeglądarka internetowa;
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

§ 3
Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy
 3. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 4. a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 5. b) w widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
 6. c) wybrać formę dostawy zamawianych Produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest dostawa w postaci wiadomości e-mail zawierającej odnośnik, pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie
 7. d)  podać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych dostawa zawsze następuje na adres e-mail podany przez Klienta;
  w przypadku Usługi jej realizacja następuje zgodnie z opisem danej usługi w Sklepie
 8. e)  w oknie UWAGI DO ZAMÓWIENIA wpisać  „chcę otrzymać fakturę VAT” oraz podać dane do faktury (tylko, jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT jako dowód zakupu Produktów objętych zamówieniem) – faktura zostanie doręczona Klientowi w formie elektronicznej,
 9. f)  kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” oraz zaznaczyć akceptację niniejszego Regulaminu.
 10. Jeśli Klient posiada konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia. Może zrobić to również po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” zgodnie z ust. 3 lit b) powyżej. Jeśli Klient nie posiada konta, może je założyć przed złożeniem zamówienia lub po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”. Klient może również złożyć zamówienie bez posiadania konta.
 11. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” zostaje zawarta umowa sprzedaży na warunkach zamówienia oraz tego Regulaminu, a w przypadku zakupu oprogramowania, także Umowy licencyjnej, której wzór dostępny jest pod tym linkiem
 12. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient zostanie przeniesiony na stronę Pośrednika Płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po przeprowadzeniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem zamówienia.

 

§ 4
Formy dostawy płatności

 1. W przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest wiadomość e-mail zawierająca odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie. Dostawa w formie wiadomości e-mail jest bezpłatna.
 2. W przypadku Usług jedyną formą dostawy powiązanych Produktów Elektronicznych z usługą jest dostawa w postaci wiadomości e-mail.
 3. Realizacja zakupionej Usługi następuje w sposób opisany w opisie danej Usługi w Sklepie.
 4. Metodami płatności dostępnymi w Sklepie jest płatność realizowana przez Pośrednika Płatności (§1, podpunkt c), tj. szybkim przelewem elektronicznym, tradycyjnym przelewem, Paypal, karta kredytowa.

 

§ 5
Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. W przypadku zakupu Produktu Elektronicznego, w treści potwierdzenia zamówienia znajdować będzie się odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie.
 2. Realizacja zakupionej Usługi następuje w sposób opisany w opisie danej Usługi w Sklepie.
 3. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 4. W przypadku Produktu Elektronicznego, jeśli Klient nie może uzyskać dostępu do zakupionego Produktu Elektronicznego lub nie może pobrać na własne urządzenie zakupionego Produktu Elektronicznego przy wykorzystaniu przesłanego mu w wiadomości e-mail odnośnika, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§ 6
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia danej Usługi w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący konsumentem) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wiadomość e-mail wysłana na adres kontakt@dookolapracy.pl).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w przypadku Usługi o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanego z jego osobą.
 5. Prawo do odstąpienia w tym do złożenia oświadczenia o odstąpieniu nie przysługuje od momentu gdy Usługodawca rozpoczął już świadczenie Usługi na rzecz Klienta o czym Klient jest dodatkowo informowany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zawarcie umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) jeżeli Usługodawca zrealizował w pełni Usługę przed złożeniem oświadczenia przez Klienta.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Klienta zostanie w ciągu 7 dni zwrócona bezpośrednio na rachunek, z którego dokonano płatności.
 9. Zwrot środków następuje na podstawie przekazanego przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia dokonania transakcji

 

§ 7
Rękojmia Sprzedawcy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@dookolapracy.pl. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić opis stwierdzonej wady oraz wskazać zakres roszczenia.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
  a)  żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
  b)  żądać usunięcia wady,
  c)  żądać obniżenia ceny,
  d)  odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 5. Jeśli Klient stwierdził wadę Produktu Elektronicznego, wystarczające jest przesłanie reklamacji obejmującej dane, o których mowa w ust. 2 powyżej, na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@dookolapracy.pl
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail kontakt@dookolapracy.pl

 

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.
 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
 9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 10. Sprzedawca informuje, że na nieniejszej stronie internetowej dostępna jest również polityka prywatności.

 

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej https:// www.uokik.gov.pl.

 

§ 10
Własność intelektualna

 1. Klient nabywa licencję uprawniającą do korzystania z produktów elektronicznych przekazanych mu w wykonaniu umowy lub przy zakupie produktu elektronicznego.  Klient uprawniony jest wyłącznie do korzystania z otrzymanych produktów elektronicznych na własne potrzeby. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej związane z projektem graficznym (layoutem) stworzonych przez Sprzedawcę dokumentów przysługują Sprzedawcy. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie w sieci Produktów Elektronicznych wymaga zgody Sprzedawcy. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części oraz kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Sklepie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego. Z konta użytkownika może korzystać wyłacznie Użytkownik i czynić to wyłącznie do celów własnych. Dostęp do konta nie może być udostępniany osobom trzecim jak również usługi nie mogą być świadczone na rzecz osób trzecich.

 

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.